මේ සිංහල අවෘරුද්දට ඔයාට ලයිව් …

, , Leave a comment

මේ සිංහල අවෘරුද්දට ඔයාට ලයිව් කුකරි ඩිමොස්ට්‍රශන් එකක මම කරනවා..ඔයාල කැමතිම ආසම කෑම වර්ගය යටින් කොමෙන්ට් කරන්න🫵🇱🇰❤️ඇඩිලේඩ් අය විශේශයි ඔයාලට ලගටම ඇවිල්ල බලන්න පුලුවන් වෙයි….

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews