මේ අවුරුද්ද තුල Australia වලට …

, , Leave a comment

මේ අවුරුද්ද තුල Australia වලට Student Visa වලින් යන්න හිතනවනම්, ඇතිවෙන ගැටළු පිළිබදව පොඩි අදහසක් දෙන්න පුළුවන්ද?

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews