මෙහේ ladies ලාට කරනවද?? ✂ කතු…

, , Leave a comment

මෙහේ ladies ලාට කරනවද??

✂ කතුරු මිතුරු – ඇඩිලේඩ්

මාර්තු 20 වෙනිදා සවස – 6.30

☎️ 0410 88 77 35
පහත ඇති 👇comment එක click කරන්න..

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews