මෙවරත් අපි සුදානම් කරනව වෙසක් …

, , Leave a comment

මෙවරත් අපි සුදානම් කරනව වෙසක් දන්සල ඔබ වෙනුවෙන්.
දිනය -21 May 2022
වෙලාව – 6pm till 8Pm

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews