මෙම චිත්‍රපටිය නැරබීමට පැමින අ…

, , Leave a comment

මෙම චිත්‍රපටිය නැරබීමට පැමින අප සමග මෙම සමාජ සත්කාරයට එක්වන්න ඔබට කෙරෙන කාරුණික ඇරයුමයි 🙏

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews