මෙන්න Adelaide ඉන්න අයට dayout…

, , Leave a comment

මෙන්න Adelaide ඉන්න අයට dayout එකක් ගිහින් නාන්න නියම තැනක්. වැඩි දුරකුත් නැහැ .. වැඩි දෙනෙක් දන්නෙත් නැහැ

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews