මිස්ටර් ප්‍රසිඩන්ට්!Mr.Preside…

, , Leave a comment

මිස්ටර් ප්‍රසිඩන්ට්!Mr.President !💥Stage drama.

Presented By: D-unit Entertainment

[www.facebook.com/profile.php?id=100086243297023](https://www.facebook.com/profile.php?id=100086243297023&__cft__[0]=AZVHivL-i9kEvzDLYahVpLNFC2CcNVeFPj0M6e3j_dTcoS2vJidLtugSajaO6pX-7-ParauXn8Ti08KtDZfUSSLTkcYH6AIdf32w6FrwQhohysJgumE2ifZKm8r452D748FyZ73XttTs8-2BAtWxEjjQxJQjQvO3PLwkliKeqpodlr7OjTSTj7rxvDtUh2NO7lmBgplQ6gJ0HpTFP4MaUoek&__tn__=-UK-R)

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews