මිල්ටන් පෙරේරාගේ මධුර හඩින් ඔබ…

, , Leave a comment

මිල්ටන් පෙරේරාගේ මධුර හඩින් ඔබ පිනවන්නට යුග තුනක ගායන අද්විතීයත්වයෙන් Dilmin Perera
first time in Adelaide.

Don’t miss the opportunity. Reserve your ticket soon!! 🎤🎤🎶🎶

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews