මවු බිමෙන් එතෙර වෙසෙන ඔබට සුහ…

, , Leave a comment

මවු බිමෙන් එතෙර වෙසෙන ඔබට
සුහදව ඇසුරු කිරීමට ඇඩිලේඩ් හි වෙසෙන ශ්‍රී ලාංකික මිතුරු මිතුරියන් හදුනා ගන්න

https://www.facebook.com/groups/163177003525440/?ref=share_group_link

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews