මම ලබන සතියේ එන්න ඉන්නවා… කව…

, , Leave a comment

මම ලබන සතියේ එන්න ඉන්නවා… කවුරු හරි මට ඉන්න accommodation denna කෙනෙක් උදව් කරන්න. Please

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews