මගෙ ආදර පවසට ඔබ… එරන්දක සමගි…

, , Leave a comment

මගෙ ආදර පවසට ඔබ…
එරන්දක සමගින් දිවුල්ගනේ එනවාලු

ගිම්හානය වෙනුවට මම
වස්සානය වී එන්නද…
ඒ වැස්සෙන් පෙම්වත් වූ
මිහිලිය වී මම එන්නද…

සුවදෙන මාධුර්ය හඩ ද්විත්වයක් ඇසෙන
කියන්නට “පෙම් කවක්”
නියං කලට අඩන අහස යට…
මාර්තු 24 සවසට adelaide නුවරට

විස්තර:
Hasitha 0414 587 002
Ashoka 0424 371 213
Gayathra 0410 737331

ප්‍රවේශ පත්‍ර:

https://auslankatickets.com/onlineticket.php?eventid=1013543

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews