බුද්ධානුස්තිය වැඩිය යුතු අයුරු…

, , Leave a comment

බුද්ධානුස්තිය වැඩිය යුතු අයුරු කියාදෙන බිනර පොහොය ධම්ම චින්තාව අහන්න අද සවස 5.30ට 101.5 FM ඔස්සේ ඇඩිලේඩ් ලක්හඬ සමග එක්වන්න.

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews