පෙම් කවක් සංගීත ප්‍රසංගය සමග ක…

, , Leave a comment

පෙම් කවක් සංගීත ප්‍රසංගය සමග කරුනාරත්න දිවුල්ගනේ සහ ක්‍රිශාන්ත එරන්දක

Music By: Indrajith Mirihana
Book your next event with us Call 0431 748 462

All photographs are © Copyright of FlashOn Photography Studio.

All Rights Reserved.

[#21stbirthdayphotography](https://www.facebook.com/hashtag/21stbirthdayphotography?__eep__=6&__cft__[0]=AZV96gx5bbwJFjhcd0LMkRSwwDepRRg9VJ9K3F35pOS12AL1qNS67L3V1cTEmadqxHKEGXIST34SmL44UEk8R-2tfMzbYCjYD5ic4_ZH0Gx1zo-WW9dpqSBdh-siF-_7_c7CTTT7j_wLZXG45zpR1UW9Usf2r1umVkcufIZIvX4ZKVGI3Rm86dgJ2ltE5eavpQZicwWHWADWZqWjKjappeXL9CY2m_CjR4rHpnQOzvw2qw&__tn__=-UK-R) [#21stparty](https://www.facebook.com/hashtag/21stparty?__eep__=6&__cft__[0]=AZV96gx5bbwJFjhcd0LMkRSwwDepRRg9VJ9K3F35pOS12AL1qNS67L3V1cTEmadqxHKEGXIST34SmL44UEk8R-2tfMzbYCjYD5ic4_ZH0Gx1zo-WW9dpqSBdh-siF-_7_c7CTTT7j_wLZXG45zpR1UW9Usf2r1umVkcufIZIvX4ZKVGI3Rm86dgJ2ltE5eavpQZicwWHWADWZqWjKjappeXL9CY2m_CjR4rHpnQOzvw2qw&__tn__=-UK-R) [#21stbirthday](https://www.facebook.com/hashtag/21stbirthday?__eep__=6&__cft__[0]=AZV96gx5bbwJFjhcd0LMkRSwwDepRRg9VJ9K3F35pOS12AL1qNS67L3V1cTEmadqxHKEGXIST34SmL44UEk8R-2tfMzbYCjYD5ic4_ZH0Gx1zo-WW9dpqSBdh-siF-_7_c7CTTT7j_wLZXG45zpR1UW9Usf2r1umVkcufIZIvX4ZKVGI3Rm86dgJ2ltE5eavpQZicwWHWADWZqWjKjappeXL9CY2m_CjR4rHpnQOzvw2qw&__tn__=-UK-R) [#birthdayphotography](https://www.facebook.com/hashtag/birthdayphotography?__eep__=6&__cft__[0]=AZV96gx5bbwJFjhcd0LMkRSwwDepRRg9VJ9K3F35pOS12AL1qNS67L3V1cTEmadqxHKEGXIST34SmL44UEk8R-2tfMzbYCjYD5ic4_ZH0Gx1zo-WW9dpqSBdh-siF-_7_c7CTTT7j_wLZXG45zpR1UW9Usf2r1umVkcufIZIvX4ZKVGI3Rm86dgJ2ltE5eavpQZicwWHWADWZqWjKjappeXL9CY2m_CjR4rHpnQOzvw2qw&__tn__=-UK-R) [#adelaidefamilyphotographer](https://www.facebook.com/hashtag/adelaidefamilyphotographer?__eep__=6&__cft__[0]=AZV96gx5bbwJFjhcd0LMkRSwwDepRRg9VJ9K3F35pOS12AL1qNS67L3V1cTEmadqxHKEGXIST34SmL44UEk8R-2tfMzbYCjYD5ic4_ZH0Gx1zo-WW9dpqSBdh-siF-_7_c7CTTT7j_wLZXG45zpR1UW9Usf2r1umVkcufIZIvX4ZKVGI3Rm86dgJ2ltE5eavpQZicwWHWADWZqWjKjappeXL9CY2m_CjR4rHpnQOzvw2qw&__tn__=-UK-R) [#eventphotography](https://www.facebook.com/hashtag/eventphotography?__eep__=6&__cft__[0]=AZV96gx5bbwJFjhcd0LMkRSwwDepRRg9VJ9K3F35pOS12AL1qNS67L3V1cTEmadqxHKEGXIST34SmL44UEk8R-2tfMzbYCjYD5ic4_ZH0Gx1zo-WW9dpqSBdh-siF-_7_c7CTTT7j_wLZXG45zpR1UW9Usf2r1umVkcufIZIvX4ZKVGI3Rm86dgJ2ltE5eavpQZicwWHWADWZqWjKjappeXL9CY2m_CjR4rHpnQOzvw2qw&__tn__=-UK-R) [#eventphotoshoot](https://www.facebook.com/hashtag/eventphotoshoot?__eep__=6&__cft__[0]=AZV96gx5bbwJFjhcd0LMkRSwwDepRRg9VJ9K3F35pOS12AL1qNS67L3V1cTEmadqxHKEGXIST34SmL44UEk8R-2tfMzbYCjYD5ic4_ZH0Gx1zo-WW9dpqSBdh-siF-_7_c7CTTT7j_wLZXG45zpR1UW9Usf2r1umVkcufIZIvX4ZKVGI3Rm86dgJ2ltE5eavpQZicwWHWADWZqWjKjappeXL9CY2m_CjR4rHpnQOzvw2qw&__tn__=-UK-R) [#cakesmash](https://www.facebook.com/hashtag/cakesmash?__eep__=6&__cft__[0]=AZV96gx5bbwJFjhcd0LMkRSwwDepRRg9VJ9K3F35pOS12AL1qNS67L3V1cTEmadqxHKEGXIST34SmL44UEk8R-2tfMzbYCjYD5ic4_ZH0Gx1zo-WW9dpqSBdh-siF-_7_c7CTTT7j_wLZXG45zpR1UW9Usf2r1umVkcufIZIvX4ZKVGI3Rm86dgJ2ltE5eavpQZicwWHWADWZqWjKjappeXL9CY2m_CjR4rHpnQOzvw2qw&__tn__=-UK-R) [#familyphotographer](https://www.facebook.com/hashtag/familyphotographer?__eep__=6&__cft__[0]=AZV96gx5bbwJFjhcd0LMkRSwwDepRRg9VJ9K3F35pOS12AL1qNS67L3V1cTEmadqxHKEGXIST34SmL44UEk8R-2tfMzbYCjYD5ic4_ZH0Gx1zo-WW9dpqSBdh-siF-_7_c7CTTT7j_wLZXG45zpR1UW9Usf2r1umVkcufIZIvX4ZKVGI3Rm86dgJ2ltE5eavpQZicwWHWADWZqWjKjappeXL9CY2m_CjR4rHpnQOzvw2qw&__tn__=-UK-R) [#birthdayphotoshoot](https://www.facebook.com/hashtag/birthdayphotoshoot?__eep__=6&__cft__[0]=AZV96gx5bbwJFjhcd0LMkRSwwDepRRg9VJ9K3F35pOS12AL1qNS67L3V1cTEmadqxHKEGXIST34SmL44UEk8R-2tfMzbYCjYD5ic4_ZH0Gx1zo-WW9dpqSBdh-siF-_7_c7CTTT7j_wLZXG45zpR1UW9Usf2r1umVkcufIZIvX4ZKVGI3Rm86dgJ2ltE5eavpQZicwWHWADWZqWjKjappeXL9CY2m_CjR4rHpnQOzvw2qw&__tn__=-UK-R) [#cakesmashphotography](https://www.facebook.com/hashtag/cakesmashphotography?__eep__=6&__cft__[0]=AZV96gx5bbwJFjhcd0LMkRSwwDepRRg9VJ9K3F35pOS12AL1qNS67L3V1cTEmadqxHKEGXIST34SmL44UEk8R-2tfMzbYCjYD5ic4_ZH0Gx1zo-WW9dpqSBdh-siF-_7_c7CTTT7j_wLZXG45zpR1UW9Usf2r1umVkcufIZIvX4ZKVGI3Rm86dgJ2ltE5eavpQZicwWHWADWZqWjKjappeXL9CY2m_CjR4rHpnQOzvw2qw&__tn__=-UK-R) [#adelaidep](https://www.facebook.com/hashtag/adelaidep?__eep__=6&__cft__[0]=AZV96gx5bbwJFjhcd0LMkRSwwDepRRg9VJ9K3F35pOS12AL1qNS67L3V1cTEmadqxHKEGXIST34SmL44UEk8R-2tfMzbYCjYD5ic4_ZH0Gx1zo-WW9dpqSBdh-siF-_7_c7CTTT7j_wLZXG45zpR1UW9Usf2r1umVkcufIZIvX4ZKVGI3Rm86dgJ2ltE5eavpQZicwWHWADWZqWjKjappeXL9CY2m_CjR4rHpnQOzvw2qw&__tn__=-UK-R) [#eventsphotography](https://www.facebook.com/hashtag/eventsphotography?__eep__=6&__cft__[0]=AZV96gx5bbwJFjhcd0LMkRSwwDepRRg9VJ9K3F35pOS12AL1qNS67L3V1cTEmadqxHKEGXIST34SmL44UEk8R-2tfMzbYCjYD5ic4_ZH0Gx1zo-WW9dpqSBdh-siF-_7_c7CTTT7j_wLZXG45zpR1UW9Usf2r1umVkcufIZIvX4ZKVGI3Rm86dgJ2ltE5eavpQZicwWHWADWZqWjKjappeXL9CY2m_CjR4rHpnQOzvw2qw&__tn__=-UK-R) [#familyshoot](https://www.facebook.com/hashtag/familyshoot?__eep__=6&__cft__[0]=AZV96gx5bbwJFjhcd0LMkRSwwDepRRg9VJ9K3F35pOS12AL1qNS67L3V1cTEmadqxHKEGXIST34SmL44UEk8R-2tfMzbYCjYD5ic4_ZH0Gx1zo-WW9dpqSBdh-siF-_7_c7CTTT7j_wLZXG45zpR1UW9Usf2r1umVkcufIZIvX4ZKVGI3Rm86dgJ2ltE5eavpQZicwWHWADWZqWjKjappeXL9CY2m_CjR4rHpnQOzvw2qw&__tn__=-UK-R) [#graduationphotographer](https://www.facebook.com/hashtag/graduationphotographer?__eep__=6&__cft__[0]=AZV96gx5bbwJFjhcd0LMkRSwwDepRRg9VJ9K3F35pOS12AL1qNS67L3V1cTEmadqxHKEGXIST34SmL44UEk8R-2tfMzbYCjYD5ic4_ZH0Gx1zo-WW9dpqSBdh-siF-_7_c7CTTT7j_wLZXG45zpR1UW9Usf2r1umVkcufIZIvX4ZKVGI3Rm86dgJ2ltE5eavpQZicwWHWADWZqWjKjappeXL9CY2m_CjR4rHpnQOzvw2qw&__tn__=-UK-R) [#firstbirthday](https://www.facebook.com/hashtag/firstbirthday?__eep__=6&__cft__[0]=AZV96gx5bbwJFjhcd0LMkRSwwDepRRg9VJ9K3F35pOS12AL1qNS67L3V1cTEmadqxHKEGXIST34SmL44UEk8R-2tfMzbYCjYD5ic4_ZH0Gx1zo-WW9dpqSBdh-siF-_7_c7CTTT7j_wLZXG45zpR1UW9Usf2r1umVkcufIZIvX4ZKVGI3Rm86dgJ2ltE5eavpQZicwWHWADWZqWjKjappeXL9CY2m_CjR4rHpnQOzvw2qw&__tn__=-UK-R) [#eventsphotos](https://www.facebook.com/hashtag/eventsphotos?__eep__=6&__cft__[0]=AZV96gx5bbwJFjhcd0LMkRSwwDepRRg9VJ9K3F35pOS12AL1qNS67L3V1cTEmadqxHKEGXIST34SmL44UEk8R-2tfMzbYCjYD5ic4_ZH0Gx1zo-WW9dpqSBdh-siF-_7_c7CTTT7j_wLZXG45zpR1UW9Usf2r1umVkcufIZIvX4ZKVGI3Rm86dgJ2ltE5eavpQZicwWHWADWZqWjKjappeXL9CY2m_CjR4rHpnQOzvw2qw&__tn__=-UK-R)

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews