“පෙම් කවක් කෙමෙන් ලංවේ ප්‍රවේශ…

, , Leave a comment

“පෙම් කවක් කෙමෙන් ලංවේ
ප්‍රවේශ පත්‍ර 100ක් විකිනේ”
යුගයේ හද බැදි ගී තරු
කරුණාරතන දිවුල්ගෙනේ
සමග ක්‍රිශාන්ත එරන්දක ඔබ හදට ගයයි! මාර්තු 24 රීගල් හිදී….෴
ඔබගේ අසුන වෙන්කර ගත්තාද?
ප්‍රවේශ පත්‍ර පහල ලින්කුවෙන්..👇👇👇👇

https://auslankatickets.com/onlineticket.php?eventid=1013543

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews