“පෙම් කවක්” ඔබ වෙත ගෙන එන සාද…

, , Leave a comment

“පෙම් කවක්” ඔබ වෙත ගෙන එන සාදර අනුග්‍රහය GT Finance & Investment සහ ALL ADL Real Estate
ටිකට් පහල ලින්ක් එකෙන්

https://auslankatickets.com/onlineticket.php?eventid=1013543

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews