පිනැත්තෝ සහ පින් කැමැත්තෝ පැමි…

, , Leave a comment

පිනැත්තෝ සහ පින් කැමැත්තෝ පැමිනෙත්වා… 🙏🏿💕

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews