පාස්කු තෙදින වන්දනා මෙහෙයන්- E…

, , Leave a comment

පාස්කු තෙදින වන්දනා මෙහෙයන්- Easter Triduum Liturgies conducted by Rev Fr Sudath Katchakaduge.

Confirm your attendance via [https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=F2DBB9BD8BCE715C!2542&ithint=file%2cxlsx&authkey=!ANbsJM6FOsgX9Ys](https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=F2DBB9BD8BCE715C!2542&ithint=file%2Cxlsx&authkey=!ANbsJM6FOsgX9Ys&fbclid=IwAR2KIYDLnB-_Z8lFherfyXUCkecf0fpnIDzshSyYECYTV8YRZkar_VkcUkI)

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews