පළමු වතාවට සංක දිනෙත් Adelaide…

, , Leave a comment

පළමු වතාවට සංක දිනෙත් Adelaide පුරවරයට 🥰

ආචාර්‍ය වික්ටර් ‍රත්නායකයන්
විශාරද ජගත් වික්‍රමසිංහ
විශාරද දීපිකා ප්‍රියදර්ශනී සමග සංක දිනෙත් යුග දැහැන් සමග එක්වෙයි

Adelaide
🗓 22nd October
🎫 – https://auslankatickets.com/onlineticket.php?eventid=943283
📍 Scott Theatre

More Information – Mohan 0433812555

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews