පලමු වතාවට ඇඩිලේඩ් වල එකම දවසේ…

, , Leave a comment

පලමු වතාවට ඇඩිලේඩ් වල එකම දවසේ Film දෙකක්.
Regal Theater – Kensington
Book Now –
https://www.trybooking.com/BZHVS
https://auslankatickets.com/onlineticket.php?eventid=901662&bof=1
Info ☎️ 0410 88 77 35

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews