පමාව පසුතැවිල්ලට හේතු වේ… ඒ…

, , Leave a comment

පමාව පසුතැවිල්ලට හේතු වේ…

ඒ නිසා කරන දෙයක් විගහිං…

October 21

Woodville Townhall

7:30pm onwards

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews