පංච කල්‍යාණියේ…සෞම්‍ය මේ රාත…

, , Leave a comment

පංච කල්‍යාණියේ…සෞම්‍ය මේ රාත්‍රියේ…
සෞම්‍ය ගීත රාත්‍රියකට ඔබට ඇරයුම්….

මාර්තු 24, Regal Theatre හි දී.
🎫 Tickets: https://auslankatickets.com/onlineticket.php?eventid=1013543

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews