නෙත් -සිත් එක්තැන් කරවන ගී රස…

, , Leave a comment

නෙත් -සිත් එක්තැන් කරවන ගී රස වින්දන රාත්‍රිය
-මේ මස 24 වෙනිදා සවස REGAL Theatre-KENSINGTON PARK ඇඩිලේඩ් හිදී .
දිවුල්ගනේ සමග ක්‍රිෂාන්ත එරන්දක —ඉන්ද්‍රජිත් මිරිහනේගේ සංගීතයට
එක්වන්න -විමසීම් -හසිත …0414-587-002

https://auslankatickets.com/onlineticket.php?eventid=1013543

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews