නිකිණි පොහොය වෙනුවෙන් ගෙනඑන ධම…

, , Leave a comment

නිකිණි පොහොය වෙනුවෙන් ගෙනඑන ධම්ම චින්තාව අහන්න අද සවස 5.30ට 101.5 fm ඔස්සේ ඇඩිලේඩ් ලක්හඬ සුසර කරන්න.

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews