නෑවම වැඩියෙන් 🔥🔥 🏏දසුන් ශා…

, , Leave a comment

නෑවම වැඩියෙන් 🔥🔥
🏏දසුන් ශානකද?
🔥සජිත ඇන්තනිද?
එහෙනම් එදාට ඇවිල්ලම බලන්න…
🌟23rd September 2022 – Regal Theatre 🌟
☎️ 0410 88 77 35
👇👇👇👇👇👇
https://auslankatickets.com/onlineticket.php?eventid=951115

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews