දේදුනු පාටයි මුහුණ ඔබේ දිදුළන …

, , Leave a comment

දේදුනු පාටයි මුහුණ ඔබේ දිදුළන සමනලියේ
❌Final 75 Tickets
🌟8th July | Scott Theater | 6.00 PM

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews