දීලා බොන්න පුරුදු වෙන්න.. ඇඩිල…

, , Leave a comment

දීලා බොන්න පුරුදු වෙන්න..
ඇඩිලේඩ් – මාර්තු 20 වෙනිදා – සවස 6.30ට
☎️0410 88 77 35

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews