දිවුල්ගනේ සමගින් ක්‍රිෂාන්ත එර…

, , Leave a comment

දිවුල්ගනේ සමගින් ක්‍රිෂාන්ත එරන්දක දැන් Adelaide ඇවිල්ලා.
Final Tickets on Sale Now

ඇඩිලේඩ් වල පලමු වරට two legends on the stage …
Tickets 🎫 use below link https://auslankatickets.com/onlineticket.php?eventid=1013543

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews