දැක්කොත් පද්මාවතී…….. ආලේ …

, , Leave a comment

දැක්කොත් පද්මාවතී…….. ආලේ නොකරා බැරි….🎼🎼🎼
Adelaide – Do not miss out this extravaganza 😍😍
Final tickets now on sale!!!
https://auslankatickets.com/onlineticket.php?eventid=913774&bof=1&fbclid=IwAR00uEA8p-o4JjoXQ53fhd2IpXsRT2vCRquGiefGCUHcNvqZ6Gw4Ab6OIjA

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews