දන්සැල සදහා සියල්ල සූදානම්.. ඔ…

, , Leave a comment

දන්සැල සදහා සියල්ල සූදානම්.. ඔබ සැමට කෙරෙන සුහද ආරාධනාවයි.

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews