දන්සල අති සර්තකව නිම විය .එයට…

, , Leave a comment

දන්සල අති සර්තකව නිම විය .එයට සහභගි උන ඔබසමට ස්තූති .දන්සල සර්ත්කව කිරිමට අපිට උදවු උපකර කරපු මගෙ යහලු යෙහෙලියන්ට ගොඩාක් ස්තුති.එවගෙම ගොඩාක් පින් .එහෙනම් ප්‍රර්තනා කරමු මෙවගෙ කුසල් කරන්න හමදෙනටම සිත් පිත් පහල වෙන්න.ශක්තිය ලබෙන්න කියල.

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews