තෙලොවටම පිං වඩන, අටමහා කුසලින්…

, , Leave a comment

තෙලොවටම පිං වඩන, අටමහා කුසලින් සැනසෙන්න….
සුපින්වත් ඔබ සැම, සත් සිතින් එක්වන්න….

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews