තාම ගජමෑන් බැලුවෙ නැද්ද? මේ ඇඩ…

, , Leave a comment

තාම ගජමෑන් බැලුවෙ නැද්ද?
මේ ඇඩිලේඩ් ඉන්න ඔයාට තියෙන අන්තිම chance එක
අද හවස 6 ට Tea Tree Plaza, Hoyts Cinema 3 එකේ
Adelaide’s final screening
ටිකට් ගන්න
https://www.trybooking.com/events/landing?eid=1014189&

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews