තව දින 8යි එදා ” ස ” ප්‍රසංග 1…

, , Leave a comment

තව දින 8යි
එදා ” ස ” ප්‍රසංග 1500කටත් වැඩියෙන් ගී ගැයූ ඔහු,
අද දීපිකා ප්‍රියදර්ශනී
ජගත් වික්‍රමසිංහ
සංක දිනෙත් සමගින් ඔබට ගැයීමට සූදානම්

Sydney (50% Sold Out)
🗓 14th October
🎫 – https://auslankatickets.com/onlineticket.php?eventid=944979
📍 C3 SYD, Silverwater

Brisbane (50% Sold Out)
🗓 16th October
🎫 – https://auslankatickets.com/onlineticket.php?eventid=946566
📍 Unidus Community Centre

Adelaide
🗓 22nd October
🎫 – https://auslankatickets.com/onlineticket.php?eventid=943283
📍 Scott Theatre

Perth (50% Sold Out)
🗓 08th October
🎫 – https://events.humanitix.com/yuga-dahan
📍 RNDM Performing Art Center

More Information – Mohan 0433812555

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews