තව දින 18.. ✅ …

, , Leave a comment

තව දින 18.. ✅
🎶මියුරු ගීත සුසන්යෝගය…
“පෙම් කවක්…” 🎼

‼️Do not miss this great concert 🎶 🎼🎼👇👇👇👇🎫
https://auslankatickets.com/onlineticket.php?eventid=1013543

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews