තවත් job opportunity එකක් ……

, , Leave a comment

තවත් job opportunity එකක් …. Cotton On අලුත් branch එකක් open කරනව Ingle Farm shopping centre එකේ… Cotton On website එකට ගිහින් apply කරන්න …. All the best …

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews