“තට්ටු දෙකේ ඉස්කෝලේ” 07th Nove…

, , Leave a comment

“තට්ටු දෙකේ ඉස්කෝලේ”
07th November | Reagal Theater | 6.30PM
@Kensington
☎️0410887735
Tickets – Adults $25 | Kids $15 ( Under12 )

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews