“තට්ටු දෙකේ ඉස්කෝලේ ” ලගදීම ඇඩ…

, , Leave a comment

“තට්ටු දෙකේ ඉස්කෝලේ ”
ලගදීම ඇඩිලේඩ් ඔබට
පවුලේ සැමට එකට නරබන්න.

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews