ටිකට් ගත්තේ නැතිනම් අද ටිකට් ග…

, , Leave a comment

ටිකට් ගත්තේ නැතිනම් අද ටිකට් ගන්න….
අද ටිකට් ගන්න අන්තිම දවස…

Final Tickets on Sale Now

ඇඩිලේඩ් වල පලමු වරට two legends on the stage …
Tickets 🎫 use below link https://auslankatickets.com/onlineticket.php?eventid=1013543

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews