කොත්තු රොටි, පිට්ටු, Fried…

, , Leave a comment

කොත්තු රොටි,
පිට්ටු,
Fried rice
Curries,
Contact 0422 701 450

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews