කවද්ද අන්තිමට දිවුල්ගනේ live ස…

, , Leave a comment

කවද්ද අන්තිමට දිවුල්ගනේ live සින්දු කියනවා දැක්කේ..❓
ඒ අවුරුදු 4 කට කලින්..‼️ ඔන්න දිවුල්ගනෙයි, ක්‍රිෂාන්ත එරන්දකයි Adelaide එනවා… තව දින 6 කින්….24 මාර්තු සිකුරාදා…7 ප.ව Regal Theatre 🎭

ටිකට් ඉවර වෙන්න කලින් හොදම තැන ඉදන් බලන්න ටිකට් ගන්න..‼️Platinum ඉවර වේගනයි යන්නේ…‼️

👇👇👇👇
https://auslankatickets.com/onlineticket.php?eventid=1013543

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews