කවදද අන්තිමට දිවුල්ගනේ live සි…

, , Leave a comment

කවදද අන්තිමට දිවුල්ගනේ live සින්දු කියනවා දැක්කේ..❓
ඒ අවුරුදු 4 කට කලින්..‼️ ඔන්න ආයේ දිවුල්ගනෙයි, ක්‍රිෂාන්ත එරන්දකයි Adelaide එනවා…
ටිකට් ඉවර වෙන්න කලින් හොදම තැන ඉදන් බලන්න ටිකට් ගන්න..Platinum ඉවර වේගනයි යන්නේ…

👇👇👇👇
https://auslankatickets.com/onlineticket.php?eventid=1013543

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews