කරුනාරත්න දිවුල්ගනේ සහා ක්‍රිශ…

, , Leave a comment

කරුනාරත්න දිවුල්ගනේ සහා ක්‍රිශාන්ත එරන්දක ඇඩිලේඩ් වෙත පැමිණි වගයි ෴ මෙම ප්‍රේමනීය සන්ද්‍යාව විදගැනීමට ඔබ මාර්තු 24 වෙනි දින රීගල් තියෙටර් වෙත එන්න.❗️https://auslankatickets.com/onlineticket.php?eventid=1013543

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews