ඔව් කාල තරණය කළ හැකි දෙයක්. ප…

, , Leave a comment

ඔව් කාල තරණය කළ හැකි දෙයක්. ප්‍රතිගුරැත්වාකර්ෂණ බලය භාවිතාව සත්‍යයක් ..

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews