ඔන්න සිකුරාදා වෙන වැඩ දගන්න එප…

, , Leave a comment

ඔන්න සිකුරාදා වෙන වැඩ දගන්න එපා…
ඇඩිලේඩ් වෙලාවෙන් 8.00
ලංකාවේ වෙලාවෙන් හරියටම හවස 4.00

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews