ඒකනේ ලමයිනේ මම කිව්වේ ඔය සුපර්…

, , Leave a comment

ඒකනේ ලමයිනේ මම කිව්වේ ඔය සුපර් ඕවර් දාගෙන නටන්න ඕන නෑ කියලා

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews