ඊයේ දින Adelaide Parliament Ho…

, , Leave a comment

ඊයේ දින Adelaide Parliament House එක ඉදිරියට පැමණ #GoHomeGota2022 රැලියට සහභාගී වූ සැමට හදපිරි ප්‍රණාමය.

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews