ඉලක්ක තැබීමට නව වසර උදාවන තෙක්…

, , Leave a comment

ඉලක්ක තැබීමට නව වසර උදාවන තෙක් බලා නොසිටින්න

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews