ඇඩිලේඩ්…. සරිත් & සුරිත් මේ…

, , Leave a comment

ඇඩිලේඩ්…. සරිත් & සුරිත්
මේ දෙන්නත් එක්ක නටන්න කැමති අය කවුද ?
ඔබ කැමති Singers ලා..කවුද කියලා …
පහතින් comment කරගෙන යන්න….

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews