ඇඩිලේඩ් ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ විහාර…

, , Leave a comment

ඇඩිලේඩ් ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ විහාරයේ තවත් ප්‍රජා සත්කාරයකි 🌸

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews