ඇඩිලේඩ් වලට MARIANSලා එන දවස 4…

, , Leave a comment

ඇඩිලේඩ් වලට MARIANSලා එන දවස 4th MARCH 2023
THE VIP TABLE offer ends soon!
Call/ Text now
Chali – 0450 760 752
Kasun – 0452 595 573
Dilshan – 0424 790 883

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews